Obchodní podmínky


Profávající který nabízí službu, je právnická osoba - obchodní název Endyho služby s.r.o. sídlo společnosti Cholina 115, 783 22 Cholina IČ 04334639, DIČ CZ04334639, provozující internetový obchod www.endyhosluzby.cz. Kupujícím je návštěvník tohoto internetového obchodu, který odešle řádnou objednávku nabízeného zboží. Odesláním objednávky kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice. Provozovatel není plátce DPH. Oprávnění k podnikání vydáno úřadem příslušným podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Krajský soud v Ostravě spisová značka 63268C, datum zápisu 21.8.2015.

  I. Objednávání zboží

1. Kupující objednává služby z nabídky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.endyhosluzby.cz. Objednávka je odesílána kupujícím přímo z prostředí internetového obchodu elektronickou cestou.
2. Odeslaná objednávka je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupující je povinen uvést správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
3. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a nabývá plnění dnem převzetí zboží. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku potvrdit, je považována za neplatnou a po sedmi dnech od zadání i odstraněna ze systému.
4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího.

5. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem zdarma a bez sankcí kdykoli v případě, že objednaná služba nebyla dosud provedena. 

II. Plnění a platební podmínky

1. Prodávající provede objednanou službu kupujícímu po dohodě ve smluveném termínu. Platba proběhne v hotovosti po provedení služby popřípadě je možné platbu zaslat na účet prodávajícího 223317558/2010.
2. V případě, že objednanou službu nebude prodávající schopen provést v uvedeném termínu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky, případně je připraven vrátit celou zaplacenou částku zdarma a bez sankcí.

3. Prodávající neručí za přijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení či jiných technických problémů.
4.
Všechny ceny se rozumí včetně DPH. K ceně se připočítává doprava po Hl.m.Praha 99.-Kč. Doprava mimo Hl.m.Praha je smluvní a bude zdělená zákazníkovi při rezervaci. 

 Ceník je platný od 18.4.2017. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky.
5. Místo vykonání služby je řešeno po dohodě s kupujícím e-mailem či telefonicky po objednání služby.

6.Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu kdykoli a to až do okamžiku splnění objednaného plnění. Kupující však dle § 1837 odst. a), zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

III. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající prohlašuje, že osobní data zákazníků slouží pouze k jednorázovému dodání služby, a že je s nimi nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů. Internetový obchod nepožaduje od kupujícího pro vyřízení objednávky registraci a nevytváří si tak databázi zákazníků.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží od dne uzavření smlouvy a jde-li o
A) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
(1) Odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnutá služby, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení &1834
(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

V. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující služba byla vykonána.

3. Kupující si zkontroluje na místě při vykonání služby, že služba měla vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, že má takové vlastnosti, které prodávající nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby

4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho

provozovny, případně elektronicky na adrese info@endyhosluzby.cz, je-li přijetí reklamace

možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží či nabízené služby, případně i v sídle

nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy

prodávající obdržel od kupujícího žádost o reklamaci.

V.I General Data Protection Regulation - nařízení Evropské unie

v souvislosti s účinností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) bychom vás rádi ujistili, že Vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí a zpracováváme je podle platných právních předpisů a také v souladu s GDPR, a to výhradně z důvodů nutných k vytvoření rezervace a provedení služby. V žádném případě je nepoužíváme k rozesílání marketingových zpráv, ani je neposkytujeme žádné jiné společnosti.

VII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz . Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme kupujícímu nejdříve využít Kontakt na obchodníka pro vyřešení nastalé situace.
Zde je případně vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy - Formulář k odstoupení od kupní smlouvy.
Tento e-shop dodává služby pro český trh, řídíme se českým právním řádem. Službu v ostatních zemích provádíme jen na Vaše vyžádání a po dohodě, případné spory by však byly posuzovány podle české legislativy.

Endyho služby s.r.o.